Агенция за недвижими имоти Кроспойнт

 
 

Фирма "Crosspoint" организира и реално провежда огледи на недвижими имоти при следния ред и условия.

I. За клиенти (наемодатели)


 1. Фирма "Crosspoint" се ангажира служител на фирмата да извърши предварителен оглед на предлагания под наем имот, да уточни условията и наемната цена на която ще се предлага имота и (при изявено желание от страна на наемодателя) да заснеме имота.

 2. Да рекламира предлагания имот минимум в две пeчатни издания и един уеб сайт с цел по-бързото намиране на наемател за имота.

 3. Да предлага имота на всички клиенти, които биха могли да проявят сериозен интерес към имота.

 4. Да организира и реално да провежда огледи на имота с потенциални клиенти (наематели) във време удобно за наемодателя и наемателя.

 5. В случай, че клиента (наемодателя) или лице упълномощено по какъвто и да е начин от клиента (наемодателя) изяви желание да подпише договор за наем с клиент (наемател), който е огледал имота със съдействието на фирма "Crosspoint", същата се ангажира при желание от страна на клиента (наемодателя) да проведе преговорите по условията за подписване на договор за наем и да предложи такъв при вече уточнени условия.

 6. В случай, че клиента (наемодателя) или лице упълномощено по какъвто и да е начин от клиента (наемодателя) подпише договор за наем с клиент (наемател), който е огледал имота със съдействието на фирма "Crosspoint", клиента (наемодателя)дължи комисион равен на 50% без ДДС от реално договорения наем в момента на подписване на договор за наем с наемателят.

 7. При провеждането на първия оглед на имота, който се предлага под наем с клиента (наемодателя), последния подписва договор, че е запознат и съгласен с горепосочения ред и условия за работа с фирма "Crosspoint".

II. За клиенти (продавачи)


 1. Фирма "Crosspoint" се ангажира служител на фирмата да извърши предварителен оглед на предлагания за продажба имот, да уточни условията и продажната цена на която ще се предлага имота и (при изявено желание от страна на продавача) да заснеме имота.

 2. Да рекламира предлагания имот минимум в две пeчатни издания и един уеб сайт с цел по-бързото намиране на купувач на имота.

 3. Да предлага имота на всички клиенти, които биха могли да проявят сериозен интерес към имота.

 4. Да организира и реално да провежда огледи на имота с потенциални клиенти (купувачи) във време удобно за купувача и продавача.

 5. В случай, че клиента (продавача) или лице упълномощено по какъвто и да е начин от клиента (продавача) изяви желание да подпише договор за покупко-продажба с клиент (купувач), който е огледал имота със съдействието на фирма "Crosspoint", същата се ангажира при желание от страна на клиента (продавача) да проведе преговорите по условията за подписване на договор за покупко-продажба и да предложи такъв при вече уточнени условия.

 6. В случай, че клиента (продавача) или лице упълномощено по какъвто и да е начин от клиента (продавача) подпише договор за покупко-продажба с клиент (купувач), който е огледал имота със съдействието на фирма "Crosspoint", клиента (продавача)дължи комисион равен на 3% без ДДС от реално договорената цена (по предварителен договор) в момента на подписване на предварителен договор за покупко-продажба с купувача.

 7. При провеждането на първия оглед на имота, който се предлага за продажба с клиента (продавача), последния подписва договор, че е запознат и съгласен с горепосочения ред и условия за работа с фирма "Crosspoint"

III. За клиенти (наематели)


 1. Недвижимия имот, който се предлага под наем се описва подробно(квартал, точен адрес, етажност, наличие или липса на тец и телефон в обекта, общо състояние на обекта и обзавеждането, наемна цена на която се предлага) на клиента (наемателя).

 2. При изявено желание от страна на клиента (наемателя) да бъде извършен оглед на имот, фирма "Crosspoint", организира оглед на имота във време удобно за клиента (наемателя) и наемодателя. В този случай клиента (наемателя) се задължава да заплати възнаграждение в рамер на 6,00 лв. с ДДС за всеки организиран и реално проведен оглед от фирма "Crosspoint".

 3. В случай, че клиента (наемателя) и/или лице свързано по какъвто и да е начин с клиента (наемателя) изяви желание да наеме недвижим имот, който е огледал със съдействието на фирма "Crosspoint", същата се ангажира при желание от страна на клиента (наемателя) да проведе преговорите по условията за подписване на договор за наем и да предложи такъв при вече уточнени условия.

 4. В случай, че клиента (наемателя) и/или лице свързано по какъвто и да е начин с клиента (наемателя) наеме недвижим имот, който е предложен и огледан със съдействието на фирма "Crosspoint" дължи комисион в размер равен на 60% сДДС от реално договорения наем в момента на подписване на договор за наем с наемателят. В този случай фирма "Crosspoint" приспада пълната сума заплатена от клиента (наемателя) за проведените огледи от дължимия комисион.

 5. Преди провеждането на първия оглед с клиента (наемателя), последния подписва договор, че е запознат и съгласен с горепосочения ред и условия за работа с фирма "Crosspoint".

IV. За клиенти (купувачи)


 1. Недвижимия имот, който се предлага за продажба се описва подробно(квартал, точен адрес, етажност, наличие или липса на тец и телефон в обекта, общо състояние на обекта и обзавеждането, продажната цена на която се предлага) на клиента (купувача).

 2. При изявено желание от страна на клиента (купувача) да бъде извършен оглед на имот, фирма "Crosspoint", организира оглед на имота във време удобно за клиента (купувача) и продавача. В този случай клиента (купувача) се задължава да заплати възнаграждение в рамер на 6,00 лв. сДДС за всеки организиран и реално проведен оглед от фирма "Crosspoint".

 3. В случай, че клиента (купувача) и/или лице свързано по какъвто и да е начин с клиента (купувача) изяви желание да закупи недвижим имот, който е огледал със съдействието на фирма "Crosspoint", същата се ангажира при желание от страна на клиента (купувача) да проведе преговорите по условията за подписване на договор за покупко-продажба и да предложи такъв при вече уточнени условия.
 4. В случай, че клиента (купувача) и/или лице свързано по какъвто и да е начин с клиента (купувача) закупи недвижим имот, който е предложен и огледан със съдействието на фирма "Crosspoint" дължи комисион в размер равен на 3% без ДДС от реално договорената цена по предварителен договор в момента на подписване на предварителен договор за покупко-продажба с купувача. В този случай фирма "Crosspoint" приспада пълната сума заплатена от клиента (купувача) за проведените огледи от дължимия комисион.

 5. Преди провеждането на първия оглед с клиента (купувача), последния подписва договор, че е запознат и съгласен с горепосочения ред и условия за работа с фирма "Crosspoint".